Werkwijze:

 

Intake

Als ouder neemt u contact op met de praktijk. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen en de mogelijkheden zijn. U probeert zo goed mogelijk aan te geven waar u mee geholpen zou willen worden. Ik geef aan wat ik voor u kan betekenen. Wanneer beide partijen het eens zijn over het begeleidingstraject, zullen er verdere afspraken gemaakt worden. Een en ander wordt vastgelegd in een contract.

Onderzoek

Na het intakegesprek zal er in een aantal gevallen een didactisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer een onderzoek nodig is, zal dit gericht op de probleemstelling afgenomen worden. Verschillende erkende toetsen zullen hierbij als leidraad dienen. Observaties en een gesprek met uw kind spelen ook een belangrijke rol. Het onderzoek, de conclusies en adviezen zullen worden beschreven in een verslag.  

Handelingsplan

Na het onderzoek zal met behulp van de conclusies en adviezen een handelingsplan worden opgesteld. Dit is een plan waar precies in staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is en waar ik binnen een bepaalde tijd naar toe wil gaan werken. Zo wordt er een duidelijk doel gesteld en staat er op papier wat de begeleiding precies in zal houden.

Begeleiding

Na het onderzoek zal de begeleiding beginnen. Uw kind komt hiervoor in principe iedere week een uur op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk. De individuele begeleiding wordt geheel afgestemd op de leerbehoeftes van uw kind. Daarnaast is er tijdens de begeleiding ook veel aandacht voor een veilige sfeer. Er wordt gewerkt met verschillende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s.

De begeleiding is mogelijk voor leerlingen van het basisonderwijs voor vakken als technisch lezen, spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen, studievaardigheden en informatieverwerking. Ook is begeleiding mogelijk als voorbereiding op Cito eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7.

Begeleiding is ook mogelijk voor leerlingen op de middelbare school. Dit kan hulp zijn bij alle vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Meestal wordt dit gecombineerd met ondersteuning op het gebied van taakaanpak, planning en studievaardigheden. Zie voor nadere informatie het item 'middelbare school' in de linkerkolom hiernaast.

Evaluatie

Na een vooraf vastgestelde periode wordt de behandeling geëvalueerd. Besproken wordt of de doelen van de begeleiding behaald zijn. Ook kunnen er afspraken over een vervolgtraject gemaakt worden of over beëindiging van de begeleiding.